RING OSS - 026-222 92 77

OVK-besiktning Gävleborg

RING OSS - 026-222 92 77

OVK-besiktning

Certifierad OVK-besiktning i Gävleborg

Sedan 1991 finns det krav på ventilationskontroll för i princip alla byggnader och fastigheter. En OVK, obligatorisk ventilations­kontroll, ska utföras av en certifierad kontrollant. Vi har utbildade och certifierade OVK-kontrollanter med behörighet att utföra OVK-besiktning i Gävleborg, och hjälper dig med allt som rör OVK-besiktning i Sandviken, Hofors, Ockelbo, Gävle och andra orter i regionen!

Hur ofta görs OVK-besiktning?

För dig som bygger nytt en- eller tvåfamiljshus krävs det endast en kontroll innan ventilationssystemet används för första gången. För kontorslokaler, flerfamiljsbostadshus, kommunala och andra offentliga lokaler ska kontrollerna ske regelbundet. Exakt hur ofta beror på vilken typ av fastighet och ventilationssystem det gäller.

Tidsintervall för OVK-besiktning:

  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation: Bara en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader: Vart 3:e år, oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, FT-, FTX-ventilation: Vart 3:e år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, S-, F-, FX-ventilation: Vart 6:e år.

Det är fastighetsägare, hyresvärd och till exempel bostadsrättsförening, som ansvarar för att OVK-besiktningen utförs.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

Syftet med en OVK-besiktning i Gävleborg är att säkerställa ett sunt inomhusklimat. Föroreningar i ventilation, byggmaterial som avger hälsofarliga ämnen och mögel kan annars ge allvarliga hälsoproblem.

I dag tillbringar många av oss största delen av vår tid inomhus och vi andas dagligen in tusentals liter luft. Ibland kan ventilationen i en fastigheten inte vara tillräcklig bra, ibland är den nästan helt obefintlig. Inomhusluften är avgörande för hur vi mår och därför är det viktigt att vi har en bra ventilation inomhus.

Kontakta oss när du behöver OVK-besiktning i Gävleborg! Vi är experter på ventilation och luftflöden, och utför OVK-besiktning i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och andra orter i regionen.

Vid en allra första OVK-besiktningen kontrollerar vi att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid varje OVK-besiktning kontrollerar vi att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätttillgängliga.

Vid återkommande besiktningar kontrollerar vi:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Våra certifierade kontrollanter ger också förslag på hur fastighetens ventilation kan minska energiåtgången utan att det försämrar inomhusmiljön. Det är sedan upp till varje fastighetesägare att avgöra vilka energieffektiviserande åtgärder som ska genomföras.

Vad händer sedan?

Vid varje OVK-besiktning i Gävleborg skriver våra OVK-kontrollanter ett protokoll som redovisar resultatet och eventuella fel och brister i ventilationen. Kontrollanterna undertecknar sedan protokollet och lämnar ett exemplar till den som äger fastigheten och ett exemplar till kommunen.

Om vi vid en OVK-besiktning upptäcker fel och brister är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dem omgående. Det är också fastighetsägaren som har ansvar för att kraven på ventilationssystemet är uppfyllda och att underhållet sköts. Kraven finns i bygglagstiftningen.

När du anlitar oss för OVK-besiktning i Gävleborg får du efter besiktningen ett protokoll och ett intyg. Intyget sätter du upp i trapphuset eller i entrén på byggnaden som vi har kontrollerat, och protokollet använder du för att pricka av de åtgärder som behöver göras. Vi skickar ett exemplar av både protokoll och intyg till byggnadsnämnden i kommunen.